Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją sprzedaży produktów i usług jest ALMA SERWIS M. BĄBAŁA spółka jawna z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Sadowej 14/2, KRS: 0000592635.
 • Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres kontakt@almaserwis.pl lub listownie na adres ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.
 • Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych podanych dla celów marketingowych, w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Możemy jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działań marketingowych na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji tej usługi lub prawnego obowiązku, to usuną te dane, zgodnie z procedurami Administratora. Dane związane z prowadzeniem działań przechowujemy na serwerach lub dyskach utrzymywanych wewnątrz siedziby Administratora lub serwerach firm świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie ważnych umów w pełni zabezpieczających dane osobowe.

Cele i podstawy przetwarzania danych

 • Cele – Dane zbierane są i przetwarzane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym ze sprzedażą towarów i usług oferowanych przez Administratora danych, a także realizacją umowy, zamówień, zleceń oraz ich rozliczenia. Dane przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych przez Administratora Danych z Klientami oraz w celu nawiązania relacji z Państwem lub firmą, w imieniu której Państwo działają lub w której pracują / z którą współpracują, w tym w celu prowadzenia korespondencji handlowej, negocjowania i zawarcia stosownych umów z firmą, w imieniu której Państwo działają lub w której pracują / z którą współpracują. Dane mogą być również przetwarzane w związku z rozpatrywaniem reklamacji lub postępowań realizujących roszczenia wynikające z przepisów prawa. 
 • Twoje dane osobowe możemy także przetwarzać w wyniku Twojego kontaktu z nami w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, polepszenia naszej komunikacji, podniesienia jakości obsługi klienta, ale też w celach marketingowych i do zawarcia odpowiedniej umowy.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
  • dla celu zawierania lub wykonywania umowy lub negocjowania potencjalnej umowy, którą chcemy zawrzeć – art. 6 ust. 1 lit b) zw. z motywem 44 RODO; • udzielona zgoda, którą można wycofać w każdym momencie, ale wycofanie jej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z motywem 32, 42, 43 RODO; 
  • prawnie uzasadniony interes w zakresie m.in. przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wypełnianiu formularzy, zamówień i zgłoszeń na platformach internetowych służących do zamawiania produktów lub usług, kontaktu lub zgłoszeń reklamacyjnych, oraz przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 i 48 RODO. 
  • Przepis prawa (np. gdy udostępniamy dane organom skarbowym) – art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z motywem 45 RODO; 
  • przy dochodzeniu roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) i art. 9 ust. 2 lit. f) w zw. z motywem 52 RODO; 
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, zależy również od kontekstu komunikacji:
  • jeżeli nawiązujesz z nami kontakt, by zdobyć ogólne informacje na temat świadczonych przez nas usług, dostępnych u nas towarów itp. – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
  • jeżeli kontakt prowadzi do zawarcia z nami umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • Informacje handlowe o nas i o naszych usługach możemy przesyłać Ci wyłącznie, jeśli wcześniej udzielisz nam na to zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 • Kiedy korzystasz z naszych usług lub nabywasz nasze towary przetwarzamy też informacje dotyczące świadczenia przez nas usług i sprzedaży towarów, takie jak informacje o sposobie korzystania z naszych usług, o tym, ile i jakie towary zostały od nas nabyte oraz informacje o wykonywaniu umowy, a także informacje związane z Twoją komunikacją z nami w tej sprawie.
 • Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Jeśli wyrażona zostanie zgoda, abyśmy przedstawiali informacje o naszych nowościach i promocjach drogą telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. 
 • Dane podawane są dobrowolnie, jednak niepodanie wskazanych przez Administratora danych niezbędnych do skorzystania z usług albo sprzedaży towarów lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania usługi lub sprzedaży. Podanie przez Państwa danych osobowych jest również konieczne dla realizacji, wypełnienia i rozliczenia zobowiązań. Dane niezbędne do skorzystania z usług albo sprzedaży towarów to: imię, nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, adres miejsca, w którym ma być realizowana usługa, lub w którym mamy podstawić kontener lub dostarczyć towar, inne dane niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy.
 • Podczas Twoich odwiedzin na stronie http://www.almaserwis.pl (czy to przez przeglądarkę czy Aplikację), możemy używać plików cookie i innych podobnych rozwiązań technologicznych (szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności).

Prawa które państwu przysługują

 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub komunikację elektroniczną można w każdym czasie cofnąć, w dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią, m. in. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 • Każdemu czyje dane są przetwarzane przysługuje:
  • Prawo dostępu do danych – np. prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji; 
  • Prawo do sprostowania – np. prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu; 
  • Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych; 
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
  • Prawo do przenoszenia – prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji; 
  • Prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni; 
  • Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zapoznanie się z przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi

 • Na złożony wniosek, Administrator poinformuje każdą osobę, której dane dotyczą, jakie posiada informacje na temat osoby wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących informacji:
  • Tożsamość i dane kontaktowe administratora. • Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych; 
  • Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Administratora lub interesie strony trzeciej – informacje o takim interesie; 
  • Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane; 
  • Odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane; 
  • Jeżeli zamierzamy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo. 
  • Przez jaki czas dane będą przetwarzane; 
  • Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania; 
  • Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie; 
  • W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego; 
  • Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania takich danych; 
  • Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby której te dane dotyczą;

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

 • Podczas przetwarzania danych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej w systemach informatycznych, a także manualnie w przypadku gromadzenia i przetwarzania dokumentów niezbędnych do realizacji i rozliczania umowy, w tym przez Podmioty przetwarzające lub innych administratorów przy udostępnieniu danych.

Przechowywanie danych

 • Dane osobowe przetwarzane w celu informowania o usługach i towarach, zawarcia lub wykonania umowy dot. świadczenia usług lub sprzedaży towarów, a także do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne do w/w celów oraz przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży produktów i usług, a po jego upływie przez następujący okres:
  • Sprzedaż produktów i usług – okres niezbędny do wykonania zamówionej usługi lub sprzedaży i doręczenia towaru oraz okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych.
  • Wypełnienie prawnych obowiązków – dane niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych będą przechowywane przez okres wskazany zgodnie z przepisami prawa
  • Dochodzenie roszczeń – okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, a dane pozyskane w
  związku z marketingiem bezpośrednim będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu.
 • Dane zostaną niezwłocznie usunięte po realizacji usługi i okresu przechowywania.

Odbiorcy danych

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, a w tym firmy prowadzące obsługę płacową, firmy świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów, banki, firmy drukujące lub obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), operatorzy pocztowi, przewoźnicy, podwykonawcy podstawiający zamówiony kontener we wskazane miejsce, partnerzy handlowi, spółki z grupy kapitałowej lub powiązane w inny sposób z Administratorem w strukturze własnościowej.

Udostępniając dane osobowe przekazane poza obszar Unii Europejskiej, weryfikujemy partnerów i korzystamy ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub stosujemy inne środki zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz wynikające z RODO, w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń.