O nas:
Wynajem kontenerów

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją sprzedaży produktów i usług jest ALMA
  SERWIS M. BĄBAŁA spółka jawna z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Sadowej 14/2, KRS: 0000592635.
 2. Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres … lub listownie na adres ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las.
  Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że
  będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.
 3. Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia innym podmiotom
  danych osobowych podanych dla celów marketingowych, w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani
  tym bardziej danych nie odsprzedaje. Możemy jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu
  działań marketingowych na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do
  zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych
  do realizacji tej usługi lub prawnego obowiązku, to usuną te dane, zgodnie z procedurami Administratora. Dane związane z
  prowadzeniem działań przechowujemy na serwerach lub dyskach utrzymywanych wewnątrz siedziby Administratora lub serwerach firm świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie ważnych umów w pełni zabezpieczających dane osobowe.

Cele i podstawy przetwarzania danych

 1. Cele – Dane zbierane są i przetwarzane na potrzeby związane ze sprzedażą towarów i usług oferowanych przez Administratora
  danych, a także realizacją umowy, zamówień, zleceń oraz ich rozliczenia. Dane przetwarzane będą w celu prawidłowego
  wykonywania umów zawartych przez Administratora Danych z Klientami oraz w celu nawiązania relacji z Państwem lub firmą, w
  imieniu której Państwo działają lub w której pracują / z którą współpracują, w tym w celu prowadzenia korespondencji handlowej,
  negocjowania i zawarcia stosownych umów z firmą, w imieniu której Państwo działają lub w której pracują / z którą współpracują.
  Dane mogą być również przetwarzane w związku z rozpatrywaniem reklamacji lub postępowań realizujących roszczenia wynikające
  z przepisów prawa.
 2. Twoje dane osobowe możemy także przetwarzać w wyniku Twojego kontaktu z nami w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie,
  polepszenia naszej komunikacji, podniesienia jakości obsługi klienta, ale też w celach marketingowych i do zawarcia odpowiedniej
  umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z w/w celami jest art. 6 ust. 1 lit
  b) oraz art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, zależy od kontekstu komunikacji:
  •  jeżeli nawiązujesz z nami kontakt, by zdobyć ogólne informacje na temat świadczonych przez nas usług, dostępnych u
   nas towarów itp. – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • jeżeli kontakt prowadzi do zawarcia z nami umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  •  Informacje handlowe o nas i o naszych usługach możemy przesyłać Ci wyłącznie, jeśli wcześniej udzielisz nam na to
   zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5.  Kiedy korzystasz z naszych usług lub nabywasz nasze towary przetwarzamy też informacje dotyczące świadczenia przez nas usług i sprzedaży towarów, takie jak informacje o sposobie korzystania z naszych usług, o tym, ile i jakie towary zostały od nas nabyte oraz informacje o wykonywaniu umowy, a także informacje związane z Twoją komunikacją z nami w tej sprawie.
 6. Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Jeśli wyrażona zostanie zgoda, abyśmy przedstawiali informacje o naszych nowościach i promocjach drogą telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.
 8. Dane podawane są dobrowolnie, jednak niepodanie wskazanych przez Administratora danych niezbędnych do skorzystania z usług albo sprzedaży towarów lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania usługi lub sprzedaży. Podanie przez Państwa danych osobowych jest również konieczne dla realizacji, wypełnienia i rozliczenia zobowiązań. Dane niezbędne do skorzystania z usług albo sprzedaży towarów to: imię, nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, adres miejsca, w którym ma być realizowana usługa, lub w którym mamy podstawić kontener lub dostarczyć towar, inne dane niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy.
 9. Podczas Twoich odwiedzin na stronie http://www.almaserwis.pl (czy to przez przeglądarkę czy Aplikację), możemy używać plików cookie i innych podobnych rozwiązań technologicznych (szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności).

Prawa, które państwu przysługują

 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub komunikację elektroniczną można w każdym czasie cofnąć, w dowolnej formie
  zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią, m.
  in. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać w
  dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Każdemu czyje dane są przetwarzane przysługuje:
  • Prawo dostępu do danych – np. prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji;
  • Prawo do sprostowania – np. prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu;
 3. Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia – prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
 6. Prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing
  bezpośredni;
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Zapoznanie się z przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi

 1. Na złożony wniosek, Administrator poinformuje każdą osobę, której dane dotyczą, jakie posiada informacje na temat osoby
  wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących informacji:
  • Tożsamość i dane kontaktowe administratora.
  • Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych;
  • Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Administratora lub interesie strony trzeciej – informacje o takim
   interesie;
  • Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane;
  • Odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane;
  • Jeżeli zamierzamy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo.
  • Przez jaki czas dane będą przetwarzane;
  • Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania;
  • Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie;
  • W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego;
  • Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje
   nieprzekazania takich danych;
  • Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby której te dane dotyczą;

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

 1. Podczas przetwarzania danych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej w systemach informatycznych, a
  także manualnie w przypadku gromadzenia i przetwarzania dokumentów niezbędnych do realizacji i rozliczania umowy, w tym przez Podmioty przetwarzające lub innych administratorów przy udostępnieniu danych.

Przechowywanie danych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu informowania o usługach i towarach, zawarcia lub wykonania umowy dot. świadczenia usług lub sprzedaży towarów, a także do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne do w/w celów oraz przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży produktów i usług, a po jego upływie przez następujący okres:
  1. Sprzedaż produktów i usług – okres niezbędny do wykonania zamówionej usługi lub sprzedaży i doręczenia towaru oraz okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych.
  2. Dochodzenie roszczeń – okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
  3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, a dane pozyskane w
  związku z marketingiem bezpośrednim będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu.
 3. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po realizacji usługi i okresu przechowywania.

Odbiorcy danych

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: osoby upoważnione przez
Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty przetwarzające dane w
imieniu Administratora, a w tym firmy prowadzące obsługę płacową, firmy świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów,
banki, firmy drukujące lub obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie
systemów informatycznych), operatorzy pocztowi, przewoźnicy, podwykonawcy podstawiający zamówiony kontener we wskazane miejsce, partnerzy handlowi, spółki z grupy kapitałowej lub powiązane w inny sposób z Administratorem w strukturze własnościowej.