O nas:
Wynajem kontenerów

Regulamin

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.  Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia.
 2.  Usługa – usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów zgodnie z kartą przekazania odpadów w kontenerze będącym własnością usługodawcy.
 3.  Kodeks Cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4.  Konsument — klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
 5.  Usługodawca — Alma Serwis M. Bąbała Spółka Jawna mająca siedzibę pod adresem ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las, NIP: 777-313-65-44, numer BDO: 000046204
 6.  Umowa — umowa na wykonanie usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 7.  Regulamin — niniejszy Regulamin świadczenia usług wywozu odpadów.
 8.  Zamówienie — oświadczenie woli Klienta, stanowiące jednocześnie zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, określające w szczególności rodzaj usługi.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania Zamówień na wywóz odpadów przez Alma Serwis M. Bąbała Spółka Jawna
 2.  Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się i akceptacja warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
 3.  Usługodawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot Zamówienia oraz przekazuje odpady do zagospodarowania podmiotom uprawnionym.
 4.  Usługodawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów na odpowiednim, wyznaczonym do tego celu składowisku.
 5.  Klient jest zobowiązany do wskazania miejsca postoju kontenera oraz do zdobycia odpowiednich zezwoleń, w tym na zajecie pasa drogowego. Skutki prawne wynikające z ustawienia kontenera w nieprawidłowym miejscu obciążają Klienta.
 6.  Kontenery o pojemności od 1m³ do 4 m³ podstawiamy na 3 dni, a od 5 m³ do 4 m³ na 7 dni, chyba że klient ustali inaczej podczas składania Zamówienia, co wymaga odpowiedniej adnotacji.
 7.  Po podstawieniu kontenera w miejsce wskazane w zleceniu, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia niezależnie od zapełnienia kontenera, odstąpienie od realizacji zlecenia przez Klienta skutkuje karą umowną w wysokości 150 zł.
 8.  Klient zobowiązuje się do wskazania odpowiedniego miejsca podstawienia kontenera/kontenerów oraz zabezpieczenia dojazdu do miejsca podstawienia kontenera/kontenerów na własne ryzyko.
 9.  Klient zobowiązuje się do zapewnienia swobodnego dojazdu i dostępu pracownikom Zleceniobiorcy do miejsc podstawienia i odbioru oraz takiego usytuowania kontenerów, aby znajdowały się w miejscach najbardziej dogodnych do ich odbioru.
 10.  Klient zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie wcześniejszego uzgodnienia umiejscowienia kontenera z podmiotem odpowiedzialnym za teren, na którym ma zostać podstawiony kontener, w tym zadbać o wszystkie wymagane w takim wypadku zgody i zezwolenia (szczególnie jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa), za co Klient ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko oraz wszelkie związane z tym koszty oraz opłaty administracyjne.
 11.  Kontenery pozostają własnością Zleceniobiorcy. Klient jest zobowiązany umożliwić Zleceniobiorcy odbiór kontenera w każdym czasie.
 12.  Klient nie jest uprawniony do używania kontenerów do jakichkolwiek innych celów i na innych zasadach, niż cele i zasady określone w Umowie, w tym do zapełniania kontenerów inną zawartością, czy udostępniania kontenerów osobom trzecim oraz przemieszczania kontenerów poza lokalizację wskazaną w Zamówieniu.
 13.  Klient zobowiązuje się do nieumieszczania w podstawionych kontenerach na odpady: odpadów niebezpiecznych (np. chemikalia, aerozole, oleje, inne ciecze niebezpieczne), baterii, azbestu, eternitu, odpadów komunalnych.
 14.  Kontenery zostają udostępniane przez Zleceniobiorcę na okres od daty podstawienia do daty odbioru (art. 2 paragraf 6 regulaminu). Ze względów technicznych kontener może zostać odebrany decyzją Zleceniobiorcy do 3 dni po terminie odbioru.
 15.  Klient zobowiązuje się do prawidłowego załadowania kontenera tzn. nie wyżej niż 20 cm od górnej burty kontenera.
 16.  Zleceniobiorca może dokonać wcześniejszego odbioru kontenera w przypadku zgłoszenia przez Klienta wcześniejszej gotowości odbioru kontenera, co nie wpływa na warunki zamówienia oraz cenę.
 17.  Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podstawione kontenery oraz ich wykorzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem. Odbierane kontenery powinny znajdować się w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. Za utratę, uszkodzenie lub stan kontenera ponad normalne zużycie odpowiada Klient.
 18.  Wytwórcą odpadów w myśl definicji ustawy o odpadach jest Klient.
 19.  Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia wszelkich przewidzianych przepisami prawa roszczeń w przypadku utraty, uszkodzenia lub niewłaściwego użytkowania kontenerów np.: w sytuacji spalania odpadów w kontenerze, zbierania w nim soli, wapna, cementu itp.
 20.  Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi w przypadku: przeciążenia kontenera ponad jego dopuszczalną nośność, umieszczenia w kontenerze odpadów o większej objętości niż ustalona Zamówieniem.
 21.  Zleceniodawca zobowiązuje się do gromadzenia odpadów wyłącznie w kontenerach, zgodnie z przeznaczeniem danego kontenera oraz zgodnie z umową i ustalonymi rodzajami odpadów.
 22.  Odebranie pustego lub częściowo zapełnionego kontenera będzie traktowane jak odebranie pełnego i naliczona zostanie cała cena.
 23.  W przypadku nieprawidłowego wykonania lub niewykonania obowiązków przez Klienta wynikających z niniejszego regulaminu, koszty dodatkowych koniecznych czynności do podjęcia przez Zleceniobiorcę, a także wszelkie opłaty dodatkowe związane m.in. z opłatami administracyjnymi za umiejscowienie kontenera; z przekroczeniem maksymalnej wagi lub objętości odpadów w kontenerze; umieszczeniem w kontenerze odpadów nieobjętych lub wyłączonych umową, obciążają Klienta. W tym wypadku Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Klienta dodatkowymi opłatami wynikającymi z cen przyjętych i stosowanych przez Zleceniobiorcę.
 24.  Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Klienta karą umowną za każde umieszczenie/próbę ukrycia odpadów mieszanych w kontenerze na czysty gruz. W takim przypadku Klient będzie zobowiązany do zapłacenia pełnej kwoty za kontener o danej pojemności na odpady mieszane bez możliwości odzyskania lub odliczenia kwoty za kontener na gruz.
 25.  Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień przetrzymywania kontenera po dacie odbioru.
 26.  W przypadku gdy kontener zostanie załadowany w sposób nieprawidłowy (art. 2 paragraf 15 regulaminu) zleceniobiorca ma prawo obciążyć klienta karą umowną w wysokości kwoty Zamówienia.
 27.  Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek zmiany adresu oraz miejsca podstawienia kontenera.
 28.  Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 3500 zł za utratę lub zniszczenie kontenera.
 29.  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za brak możliwości wywiązania się z umowy ze względu na przeszkody będące następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności w tym za opóźnienie w wykonaniu Umowy lub niewykonanie umowy z powodu siły wyższej.

§ 3. Składanie zamówień i płatności

 1.  Zamówienia przyjmowane są telefonicznie, przez stronę internetową lub poprzez wiadomość e-mail.
 2.  Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3.  Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, pod który ma zostać podstawiony kontener oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4.  Usługodawca podejmie próbę kontaktu w przypadku, gdy podane dane nie są kompletne. Jeśli nie uda się skontaktować z Klientem, to Usługodawca ma prawo anulować zamówienie.
 5.  Po złożeniu przez Klienta prawidłowego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 6.  Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem telefonu +48 733 083 083 lub +48 739 083 083 od poniedziałku do piątku w godzinach 6-20 oraz w soboty 6-14.
 7.  Klient podczas składania zamówienia może wyrazić chęć otrzymania faktury VAT, którą za zgodą Klienta przesyłamy na wskazany adres e-mail.
 8.  Złożenie Zamówienia stanowi zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem art. 106n ust 1. Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 9.  Jeśli nabywca nie chce otrzymać faktury drogą elektroniczną, może zgłosić sprzeciw — w tym wypadku Usługodawca ma obowiązek dostarczać Klientowi fakturę w tradycyjnej formie.
 10.  Usługodawca pobiera wynagrodzenie za wykonanie usługi.
 11.  Wszystkie ceny podane na stronie internetowej almaserwis.com.pl są cenami brutto podanymi w PLN.
 12.  Klient ma możliwość uregulowania zapłaty:
  1.  za pośrednictwem systemu szybkich płatności PayU
  2.  gotówką przy podstawieniu kontenera,
  3.  BLIKiem,
  4.  przelewem na podstawie faktury VAT/faktury proforma (tylko w przypadku zamówienia telefonicznego/email)

§ 4. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Zamówienie może zostać odwołane najpóźniej dzień przed planowanym terminem usługi.

§ 5. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług

 1.  Usługodawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot Umowy, jak również dokłada wszelkich starań w celu prawidłowego wykonania Usługi.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją Zamówienia.
 3. Nieprawidłowości związane z realizacją Zamówienia, jak również reklamacje, Klient może zgłaszać drogą e-mailową pod adres kontakt@almaserwis.com.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę oraz miejsce wystąpienia nieprawidłowości związanej z realizacją Zamówienia.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 6. Zmiana Regulaminu

 1.  Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany istniejących lub dodania nowych funkcjonalności strony internetowej, rozszerzenia oferty, innych, w tym nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Dane podawane przez Klientów w ramach składnia Zamówień przetwarzane będą w celu realizacji Zamówień przez administratora — Alma Serwis M. Bąbała Spółka Jawna
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 3. Dane podawane są dobrowolnie, jednak niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić złożenie lub/i realizację Zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych jest Alma Serwis M. Bąbała Spółka Jawna
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.