O nas:
Wynajem kontenerów

Regulamin

Definicje

 1. Regulamin / Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z serwisu oraz świadczenia usług.
 2. Usługodawca/Zleceniobiorca – Alma Serwis M. Bąbała spółka jawna, NIP:7773136544 z siedzibą w Suchym Lesie( 62-002) przy ul. Sadowej 14/2.
 3. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
 4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 KC – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Usługodawcy tytułem wykonania Umowy dotyczącej świadczenia Usług zgodnie z Umową, uwzględniająca wszystkie konieczne składniki świadczenia, w tym również organizację i wykonanie transportu; Cena Usług zależy w szczególności od objętości kontenera oraz wagi umieszczonych w nim Odpadów;
 6. Odpad – substancja lub przedmiot, których Klient pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Usługodawca wskazuje na stronach internetowych jakiego rodzaju Odpady mogą być przedmiotem Usług.
 7. Serwis – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Usługodawcę, prowadzona przez Usługodawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.
 9. Umowa – umowa dotycząca świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi za zapłatą Ceny. Umowa jest zawierana pomiędzy Klientem, a Usługodawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa określa w szczególności Usługi oraz ich główne cechy, Cenę oraz inne istotne warunki. Każda Usługa jest przedmiotem odrębnej Umowy.
 10. Usługa – dostępna w Serwisie usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegająca na organizacji odbioru, w tym np. również przygotowania, doręczenia, udostępnienia i oddania do używania Klientowi odpowiedniego kontenera, transportu i zagospodarowania wskazanych Odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, będąca przedmiotem Umowy, za zapłatą Ceny. Celem świadczenia Usług Usługodawca może posługiwać się podwykonawcami.
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Newsletter – świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, elektroniczna usługa dystrybucyjna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o usługach, nowościach i promocjach. Zapisanie się na otrzymywanie, przesyłanie przez Usługodawcę i odbieranie przez Usługobiorcę Newslettera jest Usługą Elektroniczną.
 14. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 15. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

 

Kontakt

 1. Właścicielem i prowadzącym Serwis oraz świadczenie usług jest Alma Serwis M. Bąbała sp. j. NIP:7773136544 mającą siedzibę pod adresem ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las..
 2. Klient ma możliwość kontaktu z Usługodawcą, w szczególności, pod adresem ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las lub telefonicznie pod numerem: 739083083 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem reklamacje@almaserwis.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej.
 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym kontakt z Usługodawcą drogą mailową lub telefoniczną, może powodować naliczenie opłat za połączenie z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient

 

Postanowienia ogólne 

 1. Informacje prezentowane w ramach Serwisu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu 71 KC, kierowane przez Usługodawcę do Klientów, a nie ofertę, o której mowa w przepisach KC.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga, aby wykorzystywane dla tego celu urządzenie końcowe i system teleinformatyczny spełniały wymagania techniczne.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.
 5. Regulamin dotyczy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających z Serwisu, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu, które stosuje się wyłącznie do przedsiębiorców niebędących konsumentami.
 6. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

Rodzaje i zakres usług 

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi Elektroniczne:
  1. umożliwienie Klientom przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie, w tym możliwość weryfikacji Usług świadczonych przez Usługodawcę;
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów;
  3. prezentowanie Klientom treści reklamowych;
  4. Newsletter;
  5. wysyłanie informacji handlowych.
 2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera lub wysyłania informacji handlowych, wymagane jest wyrażenie zgody na ich otrzymywanie przez Klienta poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w Serwisie. Klient może według swojego wyboru wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Usługa umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Usługodawcy informacji w szczególności o Usługach, Serwisie, w tym nowościach i promocjach, dotyczących Usługodawcy lub innych podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Usługodawca, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych w dowolnej formie, w szczególności wysyłając stosowne żądanie do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email reklamacje@almaserwis.pl.
 3. Przedmiotem usług jest
  1. zlecenie dostarczania kontenera na odpady wraz z usługą transportu odpadu do miejsca zagospodarowania zgodnie z kartą przekazania odpadu
  2. wynajem kontenera
 4. Składanie zamówień
  1. Zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia i zaakceptowania go przez Usługodawcę, po weryfikacji wszystkich niezbędnych danych.
  2. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, z zastrzeżeniem sposobu jej obliczenia.
  3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie Usług oraz przejście do formularza Zamówienia. Wypełnienie formularza Zamówienia: w szczególności podanie danych dotyczących Umowy, m.in.: dane kontaktowe, miejsce dostawy / podstawienia kontenera (kontener zostanie udostępniony przez Usługodawcę na okres podstawienia), rodzaj zamawianej Usługi (w tym rodzaj Odpadów, Pojemników do ich zbierania);
  4. Usługodawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie skontaktuje się z Klientem na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail lub nr telefonu z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
  5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówienia z uwagi na brak wolnych zasobów lub innych elementów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
  6. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia oferty tj. otrzymania przez Klienta informacji od Usługodawcy o akceptacji zamówienia.
  7. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta.
  8. W przypadkach zawarcia Umowy przez telefon z inicjatywy Klienta, niniejsze zapisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Informacje dodatkowe:
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
    • komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
    • dostęp do poczty elektronicznej,
    • Usługodawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania serwisu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu.
    • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768,
    • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
  3. Klient zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. W wypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  6. Usługodawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług elektronicznych:
  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług Elektronicznych oraz inne reklamacje związane z działaniem i funkcjonalnością Serwisu, Usługobiorca może składać na przykład:
   • pisemnie na adres: ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las;
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@almaserwis.pl
  3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
   informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
   żądania Usługobiorcy;
   danych kontaktowych składającego reklamację;
   co znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Zawarcie Umowy między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Cena uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami usługi będącej przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe/kurierskie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 4. Cena ustalona w chwili akceptacji składanego zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych usług nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Usługodawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu, lub
  • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

 

Przedmiot usługi 

 1. Szczegóły usługi takie jak pojemność kontenera, rodzaj odpadów, adres podstawienia kontenera oraz data podstawienia kontenera określone są na dowodzie wpłaty – pokwitowaniu KP wystawionym przez kierowcę.
 2. Kontenery o pojemności od 1,7m³ do 4 m³ podstawiane są na 3 dni, a od 5 m³ do 4 m³ na 7 dni chyba, że Klient ustali inaczej podczas zamówienia, co wymaga odpowiedniej adnotacji na dowodzie wpłaty – pokwitowaniu KP wystawionym przez kierowcę.

 

Wynagrodzenie 

 1. Cena za świadczenie usług będących przedmiotem zlecenia określona jest w dowodzie wpłaty – pokwitowaniu KP wystawianym podczas dostarczenia kontenera przez kierowcę.
 2. Cena obejmuje określoną objętość kontenera i maksymalną, dopuszczalną wagę odpadów oraz rodzaj odpadów.
 3. Wynagrodzenie jest płatne gotówką przy podstawieniu kontenera / przelewem w terminie 7 dni.
 4. Po podstawieniu kontenera w miejsce wskazane w zleceniu, KLIENT zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia niezależnie od zapełnienia kontenera, odstąpienie od realizacji zlecenia przez KLIENTA skutkuje karą umowną w wysokości 150 zł.

 

Warunki realizacji usługi 

 1. KLIENT zobowiązuje się do wskazania odpowiedniego miejsca podstawienia kontenera/kontenerów oraz zabezpieczenia dojazdu do miejsca podstawienia kontenera/kontenerów na własne ryzyko.
 2. KLIENT zobowiązuje się do zapewnienia swobodnego dojazdu i dostępu pracownikom Zleceniobiorcy do miejsc podstawienia i odbioru oraz takiego usytuowania kontenerów, aby znajdowały się w miejscach najbardziej dogodnych do ich odbioru. Klient zobowiązuje się do wskazania odpowiedniego miejsca podstawienia kontenera oraz zabezpieczenia dojazdu do miejsca podstawienia kontenera pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 20 ton.
 3. Do ustawienia kontenera potrzebna jest powierzchnia odpowiadająca co najmniej dwóm miejscom parkingowym.
 4. KLIENT zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie wcześniejszego uzgodnienia umiejscowienia kontenera z podmiotem odpowiedzialnym za teren, na którym ma zostać podstawiony kontener, w tym zadbać o wszystkie wymagane w takim wypadku zgody i zezwolenia (szczególnie jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa), za co KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko oraz wszelkie związane z tym koszty oraz opłaty administracyjne.
 5. Kontenery pozostają własnością Zleceniobiorcy. KLIENT jest zobowiązany umożliwić Zleceniobiorcy odbiór kontenera w każdym czasie. Klient obowiązany jest zwrócić Usługodawcy kontener w stanie niepogorszonym.
 6. KLIENT nie jest uprawniony do używania kontenerów do jakichkolwiek innych celów i na innych zasadach, niż cele i zasady określone w Umowie, w tym do zapełniania kontenerów inną zawartością, czy udostępniania kontenerów osobom trzecim oraz przemieszczania kontenerów poza lokalizację wskazaną w dowodzie wpłaty – pokwitowaniu KP.
 7. KLIENT zobowiązuje się do nieumieszczania w podstawionych kontenerach na odpady: odpadów niebezpiecznych (np. chemikalia, aerozole, oleje, inne ciecze niebezpieczne), baterii, azbestu, eternitu, odpadów komunalnych.
 8. Kontenery zostają udostępniane przez Zleceniobiorcę na okres od daty podstawienia do daty odbioru. Ze względów technicznych kontener może zostać odebrany decyzją Zleceniobiorcy do 3 dni po terminie odbioru.
 9. KLIENT zobowiązuje się do prawidłowego załadowania kontenera tzn. nie wyżej niż 20 cm od górnej burty kontenera
 10. Zleceniobiorca może dokonać wcześniejszego odbioru kontenera w przypadku zgłoszenia przez Klienta wcześniejszej gotowości odbioru kontenera, co nie wpływa na warunki zlecenia oraz cenę.
 11. W przypadku nieprawidłowego wykonania lub niewykonania obowiązków przez Klienta wynikających z Umowy wpływających na prawa i obowiązki Usługodawcy, koszty dodatkowych koniecznych czynności do podjęcia przez Usługodawcę w takim wypadku, do których zapłaty zobowiązany jest Klient, a także opłaty dodatkowe związane z przekroczeniem maksymalnej wagi Odpadów w kontenerze, przedstawia Cennik czynności dodatkowych udostępniony w Serwisie.
 12. W przypadku zamówienia Usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu przez Usługodawcę Odpadów z worka Big Bag, w/w postanowienia stosuje się odpowiednio, w szczególności Klient przyjmuje do wiadomości, że ze względów technicznych odbierany od Klienta worek Big Bag z Odpadami również podlega utylizacji i nie jest zwracany Klientowi.

 

Odpowiedzialność klienta 

 1. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność za podstawione kontenery oraz ich wykorzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem. Odbierane kontenery powinny znajdować się w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. Za utratę, uszkodzenie lub stan kontenera ponad normalne zużycie odpowiada KLIENT.
 2. Wytwórcą odpadów w myśl definicji ustawy o odpadach jest Klient.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia wszelkich przewidzianych przepisami prawa roszczeń w przypadku utraty, uszkodzenia lub niewłaściwego użytkowania kontenerów np.: w sytuacji spalania odpadów w kontenerze, zbierania w nim soli, wapna, cementu itp.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi w przypadku:
  • przeciążenia kontenera ponad jego dopuszczalną nośność;
  • umieszczenia w kontenerze odpadów o większej objętości niż ustalona zleceniem
 5. Zleceniodawca zobowiązuje się do gromadzenia odpadów wyłącznie w kontenerach, zgodnie z przeznaczeniem danego kontenera oraz zgodnie z umową i ustalonymi rodzajami odpadów.
 6. Odebranie pustego lub częściowo zapełnionego kontenera będzie traktowane jak odebranie pełnego i naliczona zostanie cała cena.
 7. W przypadku nieprawidłowego wykonania lub niewykonania obowiązków przez KLIENTA wynikających z niniejszego regulaminu, koszty dodatkowych koniecznych czynności do podjęcia przez Zleceniobiorcę, a także wszelkie opłaty dodatkowe związane m.in. z opłatami administracyjnymi za umiejscowienie kontenera; z przekroczeniem maksymalnej wagi lub objętości odpadów w kontenerze; umieszczeniem w kontenerze odpadów nieobjętych lub wyłączonych umową, obciążają KLIENTA. W tym wypadku Zleceniobiorca ma prawo obciążyć KLIENTA dodatkowymi opłatami wynikającymi z cen przyjętych i stosowanych przez Zleceniobiorcę.
  Zleceniobiorca ma prawo obciążyć KLIENTA karą umowną za każde umieszczenie/próbę ukrycia odpadów mieszanych w w kontenerze na czysty gruz. W takim przypadku KLIENT będzie zobowiązany do zapłacenia pełnej kwoty za kontener o danej pojemności na odpady mieszane bez możliwości odzyskania lub odliczenia kwoty za kontener na gruz.
 8. Zleceniobiorca ma prawo obciążyć KLIENTA karą umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień przetrzymywania kontenera po dacie odbioru.
  W przypadku gdy kontener zostanie załadowany w sposób nieprawidłowy (art. 3.8 regulaminu) zleceniobiorca ma prawo obciążyć klienta karą umowną w wysokości kwoty za kontenera znajdującej się na dowodzie wpłaty – pokwitowaniu KP.
 9. Zleceniobiorca ma prawo obciążyć KLIENTA karą umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek zmiany adresu oraz miejsca podstawienia kontenera.
  Zleceniobiorca ma prawo obciążyć KLIENTA karą umowną w wysokości 3500 zł za utratę lub zniszczenie kontenera.
  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności względem KLIENTA za brak możliwości wywiązania się z umowy ze względu na przeszkody będące następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności w tym za opóźnienie w wykonaniu Umowy lub niewykonanie umowy z powodu siły wyższej.

 

Reklamacje 

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności z umową wykonania usługi.
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) numeru Zamówienia, którego dotyczy reklamacja (2) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (3) żądania Klienta, (4) danych kontaktowych składającego reklamację i Zamówienie, oraz, (5) w przypadku reklamacji Usług, dołączenie fotokopii dokumentującej opis reklamacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Reklamacje można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@almaserwis.pl .
 4. Celem przyspieszenia weryfikacji reklamacji prosimy o podanie przede wszystkim numeru Zamówienia, którego dotyczy reklamacja.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta dot. usług niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania (zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
 6. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 8. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta nie będącego Konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 9. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami, Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Strony wyłączają stosowanie przepisu art. 661 § 1-3 Kodeksu Cywilnego
 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji I dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.

 

Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Informujemy, że po wykonaniu usługi na rzecz Klienta, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta i przesłanie odpowiedniego oświadczenia do Usługodawcy Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych z Użytkownikiem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów.
 4. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

Ochrona danych osobowych 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Serwisu oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki
 2. Prywatności oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych w Serwisie.

 

Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia (zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 KC).
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, a w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
  • W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych usług oraz towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami KC oraz innych przepisów prawa.
 4. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z w/w przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej.
 6. Regulamin podlega prawu polskiemu, a w szczególności zastosowanie znajdują postanowienia: KC; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; UPK.
 7. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.